Privacy Policy

Ostatnia aktualizacja: 28 luty, 2024

WSTĘP

W przeszłości rejestrując się na różnych stronach internetowych, zapewne tylko pobieżnie zapoznawałeś (-aś) się z ich politykami prywatności. Wiemy, jak to wygląda – ściany tekstu napisane często trudnym do zrozumienia językiem prawniczym. Nikt nie ma na to czasu. Celem wprowadzenia RODO (ang. General Data Protection Regulation – GDPR), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku, było zapewnienie większej przejrzystości w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych przez wszystkie podmioty, które posiadają i wykorzystują nasze dane osobowe. W Schibsted głęboko wierzymy w słuszność tych zmian.

Szanując Twoje prawo do prywatności, dane osobowe przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Państwa dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Ciebie przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 

W zależności od tego, w jakiej jesteś z nami relacji, Schibsted Tech Polska przetwarza Twoje dane dla jednego lub więcej z poniżej wskazanych celów. Informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane zawarliśmy w klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy poniżej.  Wybierz tę klauzulę, która Ciebie dotyczy i dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności. W przypadkach, gdy pozyskane dane będą miały być przetwarzane w celach innych niż cele, w których zostały zebrane, Administrator poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą, odrębnym kanałem komunikacji. 

W celu ochrony prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa transferu danych, korzystanie ze strony odbywa się poprzez protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Wszelkie dane osobowe gromadzone w formularzach dostępnych na stronie schibsted.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – w przypadku udostępnienia przez Ciebie danych innych niż wymagane przepisami prawa lub innych niż niezbędne dla procesu rekrutacji – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku udostępnienia danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 4. w celu  realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 5. w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody – w celu uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 6. w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez Ciebie jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Uwaga: udostępnienie przez Ciebie informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak to nie od Ciebie otrzymaliśmy dane, to pozyskaliśmy je od współpracującej z nami agencji rekrutacyjnej, ewentualnie od naszego pracownika w ramach funkcjonującego u nas systemu poleceń lub od osoby udzielającej referencji. Co do zasady są to dane takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w dokumentacji rekrutacyjnej, zaś w przypadku osób udzielających referencji są to typowo dane o osiągnięciach kandydata u poprzedniego pracodawcy.

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Brak podania danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji uniemożliwi uwzględnienie Twojej kandydatury. 

Czas przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz udzieloną uprzednio zgodę. 

W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do upływu terminów przedawnienia tych roszczeń.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • agencjom i serwisom rekrutacyjnym,
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,
 1. spółkom z grupy kapitałowej Schibsted,
 2. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 3. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – UCZESTNICY WYDARZEŃ

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 2. w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 4. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 6. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 7. w celach marketingowych i promujących naszą działalność, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie:
 • wyrażonej przez Ciebie zgody na marketing bezpośredni, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – jeśli taka zgoda została przez Ciebie wyrażona. 
 • wynikającym ze zgody na rozpowszechnianie wizerunku w trybie art. 81  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: zgoda prawnoautorska), w ramach korzystania z uprawnień wynikających z udzielonej zgody prawnoautorskiej – jeśli taka zgoda była przez Ciebie wyrażona. 

UWAGA: uczestnictwo w organizowanym przez nas wydarzeniu, które jest utrwalane za pomocą filmu lub zdjęć, jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie wizerunku/ głosu/ wypowiedzi w materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zgoda tak wyrażona obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania i udostępniania, w szczególności udostępnienie na stronach internetowych, czy na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, YouTube i Instagram, oraz w drukowanych lub przesyłanych w sieci Internet w formie elektronicznej materiałach promocyjnych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wizerunek Uczestnika wydarzenia zestawiony będzie z wizerunkami innych uczestników oraz z treścią dotyczącą przedmiotu działalności Administratora i/lub jego partnerów, w tym także z treścią o charakterze marketingowym i promocyjnym. Uczestnik wydarzenia zrzeka się teraz jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, w tym finansowych, które mogłyby mu przysługiwać z tytułu publikacji wizerunku w wyżej wskazanych materiałach.

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak to nie od Ciebie otrzymaliśmy dane, to ich źródłem jest osoba, która zgłosiła Twój udział w wydarzeniu, autor danego materiału lub podmiot posiadający do niego prawa. Typowo pozyskiwane są dane osobowe – w przypadku zgłoszeń – w zakresie imienia, nazwiska, miejsca pracy, adresu mailowego lub telefonu kontaktowego oraz w przypadku udziału w wydarzeniu – w zakresie wizerunku. 

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Brak podania danych niezbędnych do zarejestrowania się na wydarzenie spowoduje brak możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, tj. organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą przez czas trwania zgody prawnoautorskiej lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia. 

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • administratorom platform internetowych wspierających nas w obsłudze zgłoszeń uczestników eventów,
 • podmiotom wspierającym nas w organizacji eventów,
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące, księgowe, marketingowe,  
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji,
 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ODBIORCY NEWSLETTERA I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku Twojej wyraźnej zgody – także w celu marketingu produktów i usług firm z nami współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: 
 • newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak to nie od Ciebie otrzymaliśmy dane, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich udostępnienie na naszą rzecz lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny). 

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

 • Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • podmiotom wspierającym nas w działaniach marketingowych, platformom mailingowym,
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,  
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku wysyłki korespondencji,
 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI, ICH REPREZENTANCI, PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
 2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

a także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak to nie od Ciebie otrzymaliśmy dane, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, możemy przetwarzać także nr PESEL lub nr dowodu osobistego osób wskazanych w komparacji umowy. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W zakresie w jakim podanie danych jest niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy, ich niepodanie skutkować będzie niemożnością jej zawarcia lub wykonania. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej między nami a naszym Kontrahentem, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • naszym klientom, podwykonawcom oraz dostawcom, 
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące dokumenty, 
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia korespondencji,
 3. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,
 4. spółkom z grupy Schibsted,
 5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI, ICH REPREZENTANCI, PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Klienta),
 2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

UWAGA: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

Dane osobowe przetwarzane będą także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak to nie od Ciebie otrzymaliśmy dane, to pozyskaliśmy je od naszego Klienta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, możemy przetwarzać także nr PESEL lub nr dowodu osobistego osób wskazanych w komparacji umowy. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W zakresie w jakim podanie danych jest niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy, ich niepodanie skutkować będzie niemożnością jej zawarcia lub wykonania. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej między nami a naszym Klientem, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem – w zależności, który okres jest dłuższy.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • naszym klientom, podwykonawcom oraz dostawcom, 
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące dokumenty, 
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia korespondencji,
 3. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,
 4. spółkom z grupy Schibsted,
 5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDUJĄCY

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat celu przetwarzania danych osobowych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych – w zależności od przedmiotu tej korespondencji – mogą znajdować w odrębnych, dedykowanych klauzulach informacyjnych, udostępnionych w ramach niniejszej polityki prywatności. 

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Dodatkowe informacje co do wymogu podania danych mogą być podane w odrębnej, dedykowanej klauzuli informacyjnej. 

Czas przechowywania danych.

Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach naszego prawnie uzasadnionego celu regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat zawarte są w odrębnej, dedykowanej klauzuli informacyjnej).

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące dokumenty, 
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia korespondencji,
 3. spółkom z grupy Schibsted,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZE PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest:

 1. prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez portal internetowy, za pośrednictwem którego komunikujesz się z nami, 
 2. w celu prowadzenia działań marketingowych, promowania naszej działalności,
 3. w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń, 
 4. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane: 

 1. w celach wskazanych w treści zgód – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nas spoczywających lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy pamiętać, że pomimo usunięcia danych przez nas, będą one przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego, działającego jako odrębny administrator danych osobowych. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu. 

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. portalom społecznościowym, w ramach których podejmujesz swoją aktywność, 
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom prowadzącym działania marketingowe,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące dokumenty, 
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. spółkom z grupy Schibsted,
 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Przekazanie danych poza EOG może także wynikać ze specyfiki działania portali społecznościowych i ich międzynarodowego charakteru.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – UŻYTKOWNICY STRON INTERNETOWYCH 

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest: 

Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154), ul. Pawia 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. 

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można kontaktować na adres siedziby wskazany powyżej bądź mailowo na adres poczty elektronicznej: privacy@schibsted.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się poniżej w pkt. 11 klauzuli,
 2. jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku Twojej wyraźnej zgody – także w celu marketingu produktów i usług firm z nami współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: 
 • newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
 • rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
 • przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
 • przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
 • wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną, 
 1. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Źródło danych: Co do zasady przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli danych nie pozyskaliśmy od Ciebie, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich udostepnienie na naszą rzecz lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

Dobrowolność podania danych. Konsekwencje braku ich podania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z nami (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń. 

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, działającym na nasze zlecenie i w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych, w szczególności: 
 • dostawcom usług IT,  systemów teleinformatycznych, rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi hostingu,
 • podmiotom prowadzącym działania marketingowe,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące dokumenty, 
 1. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 2. spółkom z grupy Schibsted,
 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie Twoich danych oparte jest na Twojej zgodzie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

ponadto,

 1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG (m.in. do USA).

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony Schibsted.pl przechowywane są na serwerach usługi Amazon Web Services, należących do spółki Amazon.com, Inc. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Pliki cookies

 •  Czym są pliki cookie? 
 1. Najprościej rzecz ujmując, pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na dwie grupy:
 1. Niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.
 2. Pozostałe.
 1. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 2. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz nam na to zgodę. Przeczytasz o nich więcej w następnej części naszej Polityki.
 •  Z jakich plików cookie korzystamy? 

Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). 

Analityczne pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, ponieważ umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej. 

Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

 

Nazwa Cel Okres przechowywania
_fbp This is a cookie set by Facebook and is used to deliver a series of advertisement products such as real-time bidding from third-party advertisers. 3 months
_ga Used to distinguish users. 2 years
_ga_* The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randomly generated number to identify unique visitors. 2 years
_gat_UA-* Used to limit the amount of data recorded by Google on high-traffic volume websites. 1 minute
_gid Set by Google Analytics, used to distinguish users 1 day
cookie_info Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes 1 year
PHPSESSID Used to maintain the session for a logged-in user Session
ar_debug Store and track conversions 1 month
IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user 1 year
JSESSIONID Used for Cross-Site Request Forgery (CSRF) protection and URL signature validation. Session
li_alerts Used to track impressions of LinkedIn alerts, such as the Cookie Banner, and to implement cool-off periods for display of alerts 1 year
li_ep_auth_context User to authenticate LinkedIn enterprise customers 1 year
li_gc Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes 6 months
li_sugr This cookie is set by LinkedIn to collect data on users behaving in order to optimize the website and make advertisements on the website more relevant 90 days
lidc Provide load-balancing functionality. 1 day
UserMatchHistory LinkedIn Ads ID syncing 30 days
bscookie Secure browser ID cookie Session
AnalyticsSyncHistory Used to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie 1 month
VISITOR_INFO1_LIVE To provide ad delivery or retargeting, store and track a visitor’s identity, Store and track interaction. 6 months
YSC Store and track interaction Session

 

 •  Zgoda na instalację plików cookie
 1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję “Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.   
 2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 •  Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Wybierając tę opcję  odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.  

 •  Modyfikowanie ustawień plików cookie

Możesz szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola “Spersonalizuj” na wyświetlonym Ci banerze cookie. 

 • Wycofanie zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić wyrażone przez siebie zgody.

 •  Zmiany w polityce plików cookie 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki plików cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce plików cookie będą publikowane na stronie privacy-policy

 • Logi serwera 

Korzystanie z naszej Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 • Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Jeśli nie wyrazisz zgody na cookies analityczne, nie będą one przechowywane. Możesz też dokonać modyfikacji swoich wyborów za pomocą przycisku „Spersonalizuj” lub uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.